Tailami foundation 55 gr

$ 300

TAILAIMEI BB FOCUS MILK
یکی از بهترین میکپ های جهان
این میکپ برای هر هر نوع جلد سازگار بود و نشست عالی را دارا میباشد
اگر میخواهید در بین دوستانتان خاص و بی جوره باشید میتوانید از این میکپ انتخاب نموده استفاده نماید