Etude foundation 40 ml

افغانی 150

تهداب میکپ Etude
خانم ها و دختر خانم های که جلد شان بخار دارد لکه دارد و همچنان در جلد های که میکپ و یا پودر درست نمشیند
میتوانند از این تعداد میکپ استفاده نمایند سازگار بر هر نوع جلد میباشد
گرم کننده کور کننده و پوشش دهند
ساخته شده کمپنی مشهور جهانی Etude