Dove hair serum 50 ml

افغانی 680

سیروم مو Dove

این سیرم هم برای مو های آسیب دیده خسته و مو های که ریزش داشته باشد بسیار مفید میباشد مو ها را زیبا نرم ریزان زخیم .درخشنده و قوی میسازد