CLEVER CAT COLLAGEN LIGHT BEIGE BB POWDER

افغانی 250

پودر BB

از کمپنی CLEVER CAT

یکی از بهترین پودر ها، که دارای نشست و پوشش عالی میباشد برای هر نوع جلد به خصوص جلد های که خشک است و پودر در صورت شان به درستی نشست نمیکند و یا هم دور معلوم میشود.

اگر در پی بهترین پودر هستید، BB CLEVER CAT را انتخاب کنید.

7 in stock