Bottle Holder Clamp

افغانی 150

سر بوتل
ریختن آب جوس و غیره از بوتل های بزرگ مشکلات را به بار میآورد و ضایع میشود
برای راحتی کارتان میتوانید از سر پوش ها استفاده نماید با بالتی کار میکند فقط با فشار دادن قسمت پاین این سر پوش جوس آب و یا کوک را میریزد و کار تان را آسان میسازد.

Category: