Baked Eye Shadow

افغانی 150

سایه چشم و یا پشت چشمی
دارای رنگ های عالی و دلپذیر
اگر میخواهید زیبایی خاص برای چشم هایتان ببخشید میتوانید
اگر میخواهید خاص و متفاوت باشید از این پشت چشمی ها استفاده نماید