ستاسو موټر اوس مهال خالي دی.

پلورنځي ته راستون شو